Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z kształtowaniem polityki zagospodarowania przestrzennego
 • weryfikacja dotychczasowej polityki dotyczącej zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w celu prawidłowego wypełnienia zapisów Dyrektywy 2007/60/WE, w tym wdrażania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • współpraca w przygotowywaniu rozwiązań prawnych oraz wytycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mających na celu minimalizację ryzyka powodziowego,
 • współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania przestrzennego na każdym etapie sporządzania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • udział w przygotowaniu aktualizacji metodyk opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a następnie udział
 • udział w pracach dotyczących konsultacji społecznych w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy, w celu zapewnienia prawidłowegoi terminowego ich przeprowadzenia,
 • współudział w pracach zespołu monitorującego sytuacje kryzysowe w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, w tym udział w przygotowaniu informacji na temat aktualnego stanu zagrożenia powodziowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
  • stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz i podejmowaniem szybkich działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej,
  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury podczas zagrożenia powodziowego).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze,
  • brak w budynku bez barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej w dziale gospodarka wodna lub ochrona środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
  • umiejętność analizy i interpretacji aktów prawnych,
  • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub planowania przestrzennego,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności negocjacyjne i pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • asertywność,
 • umiejętność współpracy,
 • znajomość obsługi i zastosowań oprogramowania GIS,
 • łatwość formułowania wypowiedzi i pisania tekstów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DPiZW/op/POPT/8/2015/Z”.
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. Za termin złożenia ogłoszenia uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia w kancelarii KZGW.
  Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w j. obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na j. polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 37 20 271.
  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.
  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.