Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z właściwymi jednostkami/instytucjami w zakresie realizacji Dyrektywy Azotanowej,
 • prowadzenie spraw oraz współpraca z RZGW w zakresie wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego oraz ustalania dla tych obszarów programów działań związanych z Dyrektywą Azotanową,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dla Komisji Europejskiej raportów ze stanu oraz efektów wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce,
 • koordynowanie i nadzorowanie prac grupy rolno-środowiskowej oraz uczestnictwo w pracach Komitetu Azotanowego oraz krajowych i międzynarodowych grupach roboczych,
 • przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacja prac związanych z tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami wydziału w zakresie zajmowanego stanowiska, a w szczególności w zakresie identyfikacji presji rolniczych oraz realizacji działań wynikających z Dyrektywy Azotanowej w programie wodno-środowiskowym kraju.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z działaniem pod presją czasu,
  – konieczność współdziałania z wieloma instytucjami i podmiotami, – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – brak w budynku barier architektonicznych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub rolnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z wykształceniem, w tym przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w organach administracji publiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie B2),
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne oraz Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG,
  • wiedza w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym wpływu działalności rolniczej na środowisko,
  • znajomość funkcjonowania prawa krajowego i unijnego,
  • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania,
  • rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

 • czynna znajomość oprogramowania GIS,
 • dyspozycyjność,
 • asertywność,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność współpracy,
 • łatwość formułowania wypowiedzi i pisania tekstów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651-kancelaria)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DPZW/pgw/3-2/2015/Z”.
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach 8.15-16.15.
  Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w j. obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na j. polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 37 20 271.
  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.
  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.