Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • na okres funkcjonowania Zespołu – Biuro Wsparcia Projektu ISOK w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w zakresie przygotowywania sprawozdań, zestawień i pozostałej dokumentacji związanej z rozliczaniem finansowym projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • współpraca z Doradcą Projektu w zakresie opracowywania wniosków o płatność oraz wsparcie w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wypełniania wniosków o płatność,
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień, wyciągów, pism i informacji zbiorczych dotyczących stanu realizacji projektu, archiwizacja korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją projektu i działalnością Biura Wsparcia Projektu,
 • udział w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez instytucje uprawnione do kontrolowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz innych kontroli i audytów na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • udział w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w celu popularyzacji rezultatów projektu,
 • wsparcie Kierownika Projektu w realizacji umowy na budowę systemu informatycznego ISOK, w tym monitorowanie wykonania zobowiązań Zamawiającego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z działaniem pod presją czasu,
  – stres związany z podejmowaniem szybkich działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej,
  – konieczność współdziałania z wieloma instytucjami i podmiotami,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – brak w budynku barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • minimum roczne doświadczenie w obsłudze finansowej projektów,
  • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym w szczególności rozliczeń finansowych i kwalifikowalności,
  • znajomość zagadnień finansów publicznych,
  • umiejętność opracowania dokumentacji, prowadzenia korespondencji,
  • umiejętność skutecznego porozumiewania się,
  • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Stanowisko utworzone w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju.
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DPZW-ISOK/bwp/12-6/2015” Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach 8.15-16.15.
  Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.