Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Strategii Edukacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.
 • Gorzów Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie rejestru ekspertów i przygotowywanie umów cywilno-prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 • wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami,
 • prowadzenie rejestru majątku kuratorium,
 • realizacja zadań komisji inwentaryzacyjnej kuratorium,
 • prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem pracowników oświaty,
 • prowadzenie zadań związanych z obejmowaniem patronatem kuratora oświaty przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji,
 • prowadzenie spraw związanych z innowacjami pedagogicznymi i eksperymentami pedagogicznymi,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie urzędu, sporadycznie poza siedzibą.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na IV piętrze, budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak podjazdów do budynku, wysoki parter).
  Praca przy monitorze ekranowym.
  Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość ustawy Karta nauczyciela,
 • znajomość ustawy o orderach i odznaczeniach,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na zastępstwo” i podanym numerem ogłoszenia.

Inne informacje:

  Proponowana wysokość wynagrodzenia: 1900 brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej).
  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
  na stronie: http://goo.gl/xRS2ZG
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Informacje o osobach niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji oraz o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji, a także informację o terminie i formie następnego etapu naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani na rozmowę wstępną zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.