Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Małopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw strategii, analiz i obsługi informatycznej
 • w Oddziale Strategii i Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-156 Kraków ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie baz danych, przetwarzanie dużych ilości informacji, przygotowanie raportów i statystyk związanych z prowadzeniem badań i przygotowaniem analiz związanych z informacjami o stanie oświaty,
 • realizacja przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w zakresie zbierania i udostępniania informacji statystycznych dotyczących oświaty,
 • udział w tworzeniu strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie prac dotyczących zamieszczenia w nim informacji publicznej, zamieszczanie informacji na stronie www oraz platformie Systemu Obsługi Kuratorium (SOK),
 • udział w tworzeniu spójnego systemu informatycznego, mającego na celu automatyzację procesu zbierania, gromadzenia i wykorzystania informacji,
 • prace związane z organizacją i utrzymaniem pracy systemów informatycznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie i jednostkach organizacyjnych (jako pomocnik administratora),
 • instalacja, konfiguracja i aktualizacja sprzętu oraz oprogramowania na stacjach roboczych
 • zapewnianie wsparcia oraz pomocy technicznej dla pracowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Sporadyczne wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (obsługa konferencji).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze ponad 4 godziny, biura w budynku dwupiętrowym (winda dostępna tylko do 1 piętra) dostęp do podjazdu. Wyjazdy służbowe komunikacją publiczną.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze (praktyka, staż praca)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe (informatyka)
 • znajomość administracji systemami Linux/Unix (ze szczególnym naciskiem na Debian) oraz systemów MS Windows oraz języka SQL oraz zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych,
 • znajomość PHP5 ( w tym umiejętność programowania obiektowego),tematyki bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych oraz innych systemów i standardów,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej,
 • rozwinięte zdolności analityczne,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz pracy samodzielnej i w grupie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie ( świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub praktykę)
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie ewentualnych form doskonalenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869),

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Basztowa 22
  31-156 Kraków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 392-12-88, 12 422-94-70.
  Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. . Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2998,14 zł.
  Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia