Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 32
  00-024 WarszawaMiejsce wykonywania pracy:

 • WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa,
 • współpraca z organami prowadzącymi, dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły, udział w komisjach awansu zawodowego,
 • sporządzanie opinii, udzielanie zgód, przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • realizacja zadań, prowadzenie spraw związanych z legalizacją świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
 • prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją świadectw uzyskanych za granicą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z edukacją,
  • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej,
  • znajomość podstaw funkcjonowania służby cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint, poczta e-mail).
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzone odpowiednim świadectwem np. FCE , University of Cambridge ESOL Ex.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 r. Nr 125 poz.869),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe zwiazane z edukacją,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.Inne informacje:


  Techniki naboru:
  1. weryfikacja formalna,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.