Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Oddziale Kancelarii Tajnej w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-156 Kraków
  ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie dokumentów zawierających informacje niejawne wpływających i wychodzących z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Udostępnianie lub wydawanie oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne, w celu realizacji zadań zawartych w przedmiotowych dokumentach oraz bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
 • Kontrolowanie przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów niejawnych w Urzędzie,
 • Przygotowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne należące do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w celu przekazania ich do archiwum,
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w celu zapobieżenia udostępnieniu informacji niejawnych osobom nieuprawnionym,
 • Nadzorowanie, odbiór i nadawanie przesyłek niejawnych z Poczty Specjalnej Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie,
 • Realizacja zadań wynikających z Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, procedur zamykania i otwierania pomieszczeń znajdujących się w strefie ochronnej, procedur postępowania z kodami do strefy ograniczonego dostępu, procedur rejestracji wejść i wyjść osób, procedur bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • Realizacja zadań i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Regulaminie Organizacyjnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i zarządzeniu Wojewody Małopolskiego o ochronie danych osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych w celu uzyskania informacji. Zagrożenie korupcją. Praca w szczególnie trudnych warunkach: odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie oddziału kancelarii tajnej, stref ochronnych, a w szczególności konieczność obsługi licznych technicznych środków zabezpieczających strefy ochronne, tj.: plombowanie szaf, pomieszczeń, pojemników na klucze, zamykanie i otwieranie drzwi strefy i oddziału kancelarii tajnej, aktywacja i dezaktywacja alarmów, konieczność zamykania szaf na zamki szyfrowe, konieczność przetwarzania dokumentów niejawnych przy sztucznym oświetleniu, narażenie na pył, kurz podczas prac związanych z archiwizacją oraz udostępnianiem przechowywanych w Oddziale Kancelarii Tajnej przez wiele lat dokumentów niejawnych, odpowiedzialność za posiadany identyfikator dostępu umożliwiający dostęp do stref ochronnych (w szczególności po godzinach pracy). Dyspozycyjność związana z obsługą systemu poczty elektronicznej „OPAL”.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy związanej z rejestracją, przyjmowaniem, przekazywaniem i ochroną informacji niejawnych- potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz, 1228 z 2010 r.) o klauzuli „ściśle tajne”,
  • znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń związanych z ochroną informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń związanych z ochroną danych osobowych,
  • obsługa aplikacji komputerowych: MS Office, Outlook, Excel lub ich odpowiedników,
  • podstawy administrowania systemami operacyjnymi MS Windows 7, Windows XP,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, struktur administracji oraz podstaw KPA.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • ukończony kurs kierowników kancelarii tajnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • umiejętności argumentowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy komórki organizacyjnej, której oferta dotyczy oraz oznaczeni

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2.300 – 2.600 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,254962.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.