Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budżetu państwa
 • w Wydziale Finansowania Środowiska w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektu planu w koordynowanych działach oraz analizowanie realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych trzech działów i dwóch części budżetowych,
 • analizowanie wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających wnioskowane zmiany,
 • opracowywanie – w zakresie części budżetowych: 22 – Gospodarka wodna, 41 – Środowisko, 85/00 – Województwa (w zakresie działu 020 – Leśnictwo, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) – opinii projektów aktów prawnych oraz przygotowywanie interpretacji obowiązujących przepisów,
 • opracowywanie okresowych i rocznych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych działów i części budżetowych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję z zakresu finansowanych działów i części budżetowych otrzymywaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów,
 • planowanie wydatków na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość przepisów o finansach publicznych oraz zasad planowania i wykonywania budżetu państwa,
  • znajomość procedury legislacyjnej,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • znajomość pracy w środowisku Windows, tj. Word i Excel – na poziomie zaawansowanym.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego wykształcenia.

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/116/FG

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.