Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw projektowania procesów analitycznych i systemów informacyjnych
 • w Wydziale Procesów Analitycznych Departamentu Polityki Makroekonomicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie potrzeb informacyjnych pracowników Ministerstwa, a następnie projektowanie, programowanie i wdrażanie zmian w informatycznych systemach: Szeregi Czasowe, Analizy Budżetowe oraz Baza Wiedzy,
 • analizowanie potrzeb informacyjnych pracowników, projektowanie, programowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w oparciu o systemy zarządzania bazami danych i języki programowania,
 • monitorowanie i przeprowadzanie niezbędnych prac w zakresie utrzymania infrastruktury aplikacyjnej,
 • monitorowanie i rozwiązywanie zgłaszanych przez użytkowników problemów w zakresie eksploatowanego przez departament specjalistycznego oprogramowania ekonometryczno-statystycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); możliwe krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe oraz nietypowe godziny pracy, np. w przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego lub w przypadku prac związanych z modyfikacjami i wprowadzaniem nowych funkcjonalności do systemu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
  przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i wytwarzania oprogramowania komputerowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie właściwości komórki, wymianę doświadczeń podczas spotkań z udziałem ekspertów z zagranicy oraz czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej wykorzystywanej w departamencie,
  • wiedza z zakresu programowania obiektowego w oparciu o wzorce projektowe z wykorzystaniem języków programowania platformy Microsoft .NET Framework,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych lub projektowania systemów informatycznych,
 • ukończone kursy informatyczne z zakresu projektowania i programowania systemów informatycznych,
 • znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych,
 • umiejętność wykorzystania w tworzeniu systemów informatycznych narzędzi MS SQL Server, MS Integration Services, MS Analysis Services, MS Reporting Services,
 • umiejętność administracji platformą systemową MS Windows Server i Internet Information Services.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie informatyczne lub ekonomiczne,
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i wytwarzania oprogramowania komputerowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych lub projektowania systemów informatycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowo wymaganych kursów informatycznych z zakresu projektowania i programowania systemów informatycznych.

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/090/PM

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.