Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analiz i prognoz
 • w Zespole do Spraw Analiz Fiskalnych Departamentu Polityki Makroekonomicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach analitycznych zespołu w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych (projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozwijanie) w zakresie modeli symulacyjnych, służących ewaluacji różnych scenariuszy dochodowej i wydatkowej polityki państwa,
 • opracowywanie procedur statystycznych i informatycznych łączenia baz danych administracyjnych (m. in. baza PIT, bazy administrowane przez ZUS lub MPiPS) z bazami GUS (m. in. BBGD i BAEL),
 • udział w przygotowywaniu, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. R-CRAN, SPSS, Stata), symulacji w zakresie systemu podatkowo-świadczeniowego,
 • udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi ( np. przedstawicielami Komisji Europejskiej), konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); reprezentowanie urzędu, nietypowe godziny pracy, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki gospodarczej lub w zakresie finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie właściwości komórki oraz czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej z zakresu właściwości departamentu (B2),
  • wiedza z zakresu metod oraz pakietów statystycznych i ekonometrycznych,
  • umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów,
  • znajomość języków programowania komputerowego,
  • znajomość zagadnień makroekonomicznych,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych,
 • umiejętność programowania w językach czwartej generacji,
 • znajomość pakietów SPSS lub R,
 • znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, w tym dotyczących systemu podatkowo-zasiłkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki gospodarczej lub w zakresie finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/018/PM

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.