Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw audytu systemów informatycznych
 • w Wydziale Audytu V Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie w instytucjach uczestniczących w procesie wydatkowania środków z funduszy UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych, audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych w oparciu o przyjętą metodologię i standardy,
 • wykonywanie testów mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych audytowanych instytucji oraz wspieranie pracowników departamentu w zakresie audytu aplikacyjnych mechanizmów kontrolnych,
 • dokumentowanie czynności audytowych, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz archiwizowanie informacji w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu,
 • przygotowywanie projektów podsumowań oraz sprawozdań w celu zakomunikowania wyników audytu Komisji Europejskiej oraz audytowanym jednostkom,
 • przygotowywanie analizy ryzyka i programów audytu w celu zapewnienia, aby wszystkie istotne obszary działalności jednostek audytowanych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo systemów informatycznych wspierających proces wydatkowania funduszy UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych, zostały objęte badaniem i ocenione,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień związanych z audytami bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania,
 • wykonywanie zadań programistycznych i administracyjnych w Systemie Informatycznym Wspierającym Proces Audytu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); praca w terenie (kontrole na miejscu w jednostkach audytowanych); krajowe delegacje służbowe; stres związany z reprezentowaniem instytucji na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz pisemne (robocze) komunikowanie się z KE,
  • znajomość standardów oraz zasad przeprowadzania audytów informatycznych,
  • wiedza z zakresu informatyki niezbędna do przeprowadzenia audytu (zagadnienia sieciowe, systemy operacyjne, bazy danych, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, systemy i aplikacje biznesowo – księgowe),
  • umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: informatyka lub elektronika lub automatyka i robotyka lub podyplomowe o profilu informatycznym,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie programowania przy budowie co najmniej jednego systemu informatycznego,
 • przeszkolenie z zakresu standardów i norm: PN ISO/IEO 27001, PN ISO/IEC 27002,
 • przeszkolenie z zakresu rozwiązań informatycznych,
 • spełnienie wymagań zapisanych w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość standardów audytu lub zasad kontroli wewnętrznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i polskiej administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, szkoleń oraz spełniania wymagań zapisanych w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/081/DO

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.