Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw podatków
 • w Wydziale Analiz i Systemu Podatkowego w Departamencie Polityki Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie analiz w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów systemów podatkowych innych państw (np. ulg podatkowych, katalogu kosztów uzyskania przychodów) oraz analiz w zakresie obowiązujących i projektowanych rozwiązań polskiego systemu,
 • opiniowanie oraz przedstawienie propozycji uzupełnienia projektów aktów normatywnych, raportów oraz innych dokumentów,
 • monitorowanie zmian w systemach podatkowych innych państw w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów systemów podatkowych (np. ulg podatkowych, katalogu kosztów uzyskania przychodów), sporządzanie analiz umożliwiających wskazanie tendencji i kierunków zmian tych systemów oraz możliwości zastosowania rozwiązań podatkowych innych krajów w polskim systemie podatkowym,
 • udział w pracach grup roboczych OECD,
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi departamentami, założeń polityki podatkowej państwa,
 • opracowywanie projektów założeń ustaw, projektów ustaw oraz projektów innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie dotyczącym opodatkowania surowców naturalnych oraz przepisów dotyczących ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców,
 • udział w przygotowywaniu projektów wspólnych stanowisk departamentów podatkowych Ministerstwa Finansów dla organów administracji rządowej i innych instytucji w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, interwencje posłów i senatorów oraz na wystąpienia podatników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z reprezentacją urzędu na zewnątrz (uczestnictwo w zespołach międzyresortowych, grupach roboczych, forach międzynarodowych).Służbowe wyjazdy zagraniczne. Stres związany z wystąpieniami w językach obcych. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatkowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w zakresie właściwości komórki,
  • wiedza z zakresu prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne, Ordynacja podatkowa),
  • znajomość zagadnień ekonomii i szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
  • kreatywność,
  • umiejętność interpretacji przepisów i stosowanych ustaw,
  • umiejętność analizowania i wnioskowania.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego,
 • znajomość innego niż angielski języka UE lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego wykształcenia.

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/079/PK

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.