Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
 • w Zespole ds. Organizacyjnych i Koordynacji w Departamencie Energii Odnawialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie przygotowania stanowiska Rządu RP do projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych UE w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • koordynowanie całości zadań związanych z wkładem departamentu do stanowisk Rządu RP, opinii i instrukcji na posiedzenia grup roboczych, komitetów Rady oraz Komisji Europejskiej, a także innych forów i organizacji działających w ramach Unii Europejskiej, w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • realizowanie zadań związanych ze współpracą dwustronną z państwami UE i państwami trzecimi poprzez udział w konsultacjach, Komisjach Międzyrządowych ds. Współpracy Gospodarczej, przedstawianie stanowiska Polski, przygotowywanie dokumentów międzyrządowych (protokołów, komunikatów)
 • pozyskiwanie, analizowanie oraz monitorowanie niezbędnych dla funkcjonowania departamentu informacji odnośnie polityki energetycznej innych państw oraz aktualnej sytuacji w ich sektorze elektroenergetycznym
 • opracowywanie odpowiedzi na wystąpienia i zapytania posłów, organizacji pozarządowych i społecznych w obszarze europejskiej polityki dotyczącej odnawialnych źródeł energii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe. Reprezentowanie urzędu na forum krajowym i międzynarodowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • praca w budynku przy ul. Żurawiej 4a, przy ulicy miejsca postojowe miejskie; wejście do budynku z poziomu chodnika (bez schodów i progów), przez dwoje drzwi dwuskrzydłowych, symetrycznych o szer. skrzydła 85 cm; przed wejściem sygnalizacja przywoławcza
  • miejsce pracy: IV piętro, w budynku 2 windy o szer. drzwi wejściowych 80 cm oraz schody klatki schodowej z poręczami, klatka schodowa oddzielona od korytarzy biurowych drzwiami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi o szer. skrzydła głównego (nieblokowanego) 85 cm; drzwi wejściowe do pokoi biurowych i toalet – szer. 90 cm, brak progów
  • toalety nie w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. – 80 cm

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze współpracą międzynarodową lub odnawialnymi źródłami energii lub energetyką
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  • znajomość założeń polityki UE w obszarze odnawialnych źródeł energii
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • komunikatywność, w tym umiejętność wystąpień publicznych i argumentowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, energetyki lub ochrony środowiska
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • ukończone szkolenie z zakresu znajomości obszaru odnawialnych źródeł energii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu znajomości obszaru odnawialnych źródeł energii
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DEO-58”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-85 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl