Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw międzynarodowej współpracy dwustronnej
 • w Wydziale Ameryki, Afryki i Bliskiego Wschodu w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie posiedzeń dwustronnych komisji międzyrządowych, komitetów, grup roboczych i konsultacji gospodarczych w sprawach gospodarczych pozostających we właściwości departamentu, w porozumieniu z wiodącymi zainteresowanymi resortami
 • przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych i tez z zakresu dwustronnych stosunków gospodarczych do rozmów Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli Sejmu, Senatu oraz członków kierownictwa Ministerstwa Gospodarki z partnerami zagranicznymi
 • analizowanie stanu, tendencji i perspektyw rozwoju gospodarki oraz polityki gospodarczej krajów regionu pod kątem ich wpływu na stosunki gospodarcze z Polską, w tym możliwości rozwoju handlu i inwestycji
 • udział w przygotowywaniu rocznych zadań ogólnych i szczegółowych dla wydziałów promocji handlu i inwestycji (WPHI) w krajach pozaeuropejskich, projektów i programów działań promocyjnych tych wydziałów, oraz w dokonywaniu rocznej oceny ich działalności merytorycznej, a ponadto w nadzorze merytorycznym nad realizacją programów promocji polskich placówek dyplomatycznych w krajach pozaeurop.
 • analizowanie barier i zagrożeń pozycji gospodarczej Polski w ww. państwach pod kątem zapewnienia pełnego dostępu do rynku dla polskich towarów, usług i kapitału oraz podejmowanie działań interwencyjnych
 • przygotowywanie projektów dwustronnych umów o współpracy gospodarczej oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym umów dwustronnych przygotowywanych przez Ministerstwo oraz inne resorty, koordynowanie opiniowania umów międzynarodowych innych resortów w ramach Ministerstwa
 • współpraca z samorządem gospodarczym oraz indywidualnymi przedsiębiorstwami w zakresie inicjatyw związanych z rozwojem dwustronnej współpracy gospodarczej, jak m.in. rozpowszechnianie informacji nt. możliwości współpracy z partnerami z krajów regionu oraz podejmowanie interwencji w sprawach problemowych dot. polskich przedsiębiorców
 • przygotowywanie wkładu do stanowiska Rządu RP w sprawach dotyczących współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami regionu wchodzącymi w zakres właściwości wydziału, które prezentowane są podczas posiedzeń właściwych organów UE

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Nietypowe godziny pracy (organizacja i udział w spotkaniach popołudniowych, wieczornych, w dni wolne od pracy, powitania i pożegnania delegacji zagranicznych na lotnisku, także w godzinach wczesnoporannych, towarzyszenie delegacjom podczas podróży po Polsce. Długie, męczące loty międzykontynentalne, częsta zmiana stref czasowych, stref klimatycznych krótkie okresy adaptacji). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • Miejsce pracy: III piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych
  • znajomość zagadnień współpracy gospodarczej Polski z krajami regionu
  • znajomość zasad procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • komunikatywność, w tym umiejętność argumentacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, prawo, prawo międzynarodowe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy na placówce zagranicznej (WE lub WPHiI)
 • znajomość zasad polityki handlowej Unii Europejskiej wobec krajów trzecich
 • znajomość protokołu dyplomatycznego
 • znajomość zasad funkcjonowania organów administracji publicznej RP
 • znajomość języka francuskiego na poziomie B2
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka francuskiego na poziomie B2
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DPD-56”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-57-11 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl