Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw finansowania górnictwa węglowego
 • w Departamencie Górnictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie i uzgadnianie projektów umów o finansowanie z dotacji budżetowej: naprawiania szkód górniczych, roszczeń pracowniczych i monitoringu funkcjonowania sektora górnictwa węglowego oraz nadzorowanie wykonania zawartych w nich postanowień
 • sporządzanie i uzgadnianie miesięcznych decyzji finansowych na uruchomienie środków budżetowych oraz opracowywanie sprawozdań z wykorzystania środków budżetowych
 • monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego, roszczeń pracowniczych i monitoringu funkcjonowania sektora górnictwa węglowego
 • współpraca z NIK w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania środków budżetowych
 • kontrolowanie jednostek sektora górnictwa węgla kamiennego, otrzymujących dotację z budżetu państwa
 • opracowywanie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla kamiennego
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski innych podmiotów oraz na interpelacje poselskie, zapytania poselskie i senatorskie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z reprezentowaniem MG na zewnątrz. Krajowe wyjazdy służbowe. Przeprowadzanie kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa przy komputerze
  miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowej lub w obszarze związanym z górnictwem i geologią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów oraz o finansach publicznych
  • znajomość prawa geologicznego i górniczego
  • znajomość ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu: górnictwa, geologii, finansów lub ekonomii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DGA-46”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-50-66 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl