Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw sektora naftowego
 • w Wydziale Ropy Naftowej, Paliw Ciekłych i Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Departamencie Ropy i Gazu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją procesu „Prowadzenie spraw z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz sieci gazowych”
 • przygotowywanie i koordynowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz ich zmiany w zakresie zadań Wydziału, w szczególności dotyczących infrastruktury naftowej, a także przygotowywanie i koordynowanie stanowiska wobec zewnętrznych projektów dokumentów oraz aktów prawnych w zakresie zadań Wydziału, również w zakresie harmonizowania prawa ze wspólnotowym porządkiem prawnym
 • prowadzenie prac w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE będących we właściwości Departamentu w zakresie zadań Wydziału, w szczególności dotyczących infrastruktury naftowej
 • analizowanie sytuacji oraz sporządzanie oceny i informacji na temat funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku naftowego, w szczególności w aspekcie infrastrukturalnym
 • prowadzenie prac i współpraca z innymi wydziałami w wypracowaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań i udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Wydziału
 • udział w realizacji procesu „Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym”
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów, senatorów, obywateli i instytucji, w szczególności dotyczące zasad funkcjonowania sektora naftowego, zasad funkcjonowania systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, przepisów podatkowych i celnych w zakresie dotyczącym paliw, wystąpień pokontrolnych NIK
 • udział w pracach związanych z wypracowaniem stanowiska oraz w spotkaniach wskazanych międzynarodowych dwustronnych grup, komisji międzynarodowych, komitetów współpracy oraz komisji sejmowych w zakresie merytorycznym Wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, wygłaszanie prezentacji podczas konferencji, spotkań. Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe. Częsta praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – miejsce pracy: IV piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  – na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  – brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu energetyki, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, geologii lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze energetyki, inżynierii lądowej lub środowiska, geologii lub w pracy o podobnym charakterze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych zasad funkcjonowania sektora naftowego
  • umiejętność interpretowania i stosowania prawa w praktyce
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • umiejętność analizy i syntezy informacji
  • komunikatywność, w tym umiejętność wystawień publicznych i argumentowania

wymagania dodatkowe

 • znajomość Prawa budowlanego lub Prawa geologicznego i górniczego
 • znajomości przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomości zasad polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B1 lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne”, SECRET UE, NATO SECRET

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B1 lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne”, SECRET UE, NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DRO-57”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-56-32, 693-58-82 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl