Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw promocji gospodarki
 • w Wydziale Promocji Gospodarki w Departamencie Instrumentów Wsparcia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki w ramach poddziałania 6.5.1 „Promocja polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • opracowywanie dokumentów i materiałów stanowiących podstawę do wykonywania zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu
 • współpraca z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, realizatorami/organizatorami programów promocji, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzająca, firmami krajowymi, uczestnikami programów promocji, wykonawcami i współwykonawcami
 • uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zamówień publicznych, dotyczących wyboru podmiotów zaangażowanych w organizację programów promocji oraz działań promujących wspieranych w ramach projektu, monitoringu i kontroli realizacji związanych z nimi umów
 • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie dostępnych instrumentów wspierania i promocji eksportu, w tym wobec projektu
 • zakładanie i prowadzenie rejestrów, systemów sprawozdawczości i innych ewidencji danych związanych z realizacją projektu, w tym związanych z rozliczaniem umów zawartych z podmiotami zaangażowanymi w realizację działań wspieranych w ramach projektu, rozliczaniem projektu, przygotowywaniem wniosków o płatność

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie lub urzędzie administracji publicznej w zakresie promocji gospodarki i/lub umiędzynarodawiania działalności przedsiębiorstw
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, w tym umiejętność obsługi generatora wniosków o płatność
  • znajomość problematyki dofinansowania polskich firm z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z funduszy strukturalnych UE
  • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i zagadnień z zakresu finansów publicznych
  • znajomość procedur zamówień publicznych
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu: ekonomii, administracji, europeistyki
 • ukończone szkolenie z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE
 • • znajomość instytucjonalnych rozwiązań w obszarze systemu promocji i rozwoju eksportu, funkcjonujących w karajach UE i poza UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DIW- 65”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-56-82 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl