Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • jw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw doskonalenia zawodowego pracowników, w szczególności: rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników, planowanie i realizacja szkoleń oraz dokonywanie oceny ich efektywności, koordynowanie sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej, koordynowanie odbywania przez pracowników służby przygotowawczej w służbie cyw.
 • prowadzenie naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie, w szczególności: publikacja ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, ocena spełniania wymagań formalnych aplikacji kandydatów, przygotowywanie metod i technik naboru, ocena kompetencji kandydatów na podstawie ustalonych metod, prowadzenie i udział w rozmowach kwalifikacyjnych,
 • tworzenie, inicjowanie zmian i uaktualnianie przepisów i procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,
 • prowadzenie spraw związanych z opisami i wartościowaniem stanowisk pracy w Ministerstwie, w tym: przygotowywanie projektów opisów stanowisk pracy na stanowiska wyższe w służbie cywilnej, monitorowanie procesu zarządzania i aktualizowania opisów stanowisk pracy oraz ich weryfikacja, koordynowanie spraw związanych z wartościowaniem stanowisk pracy w Ministerstwie,
 • monitorowanie sporządzania ocen pracowników, w tym: weryfikowanie poprawności sporządzenia ocen z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przygotowywanie stanowiska dyrektora generalnego w związku ze sprzeciwem od oceny okresowej,
 • dokonywanie oceny kompetencji kierowniczych osób powoływanych na wyższe stanowiska w służbie cywilnej i naczelników wydziałów w Ministerstwie, w tym przygotowywanie metod do oceny kompetencji,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu naborów, szkoleń oraz ocen okresowych, w tym sporządzanie sprawozdań dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klientów zewnętrznych (w związku z prowadzonymi naborami)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zzl
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • znajomość ustawy Kodeks pracy
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość problematyki zarządzania zasobami ludzkimi
  • umiejętność komunikowania się
  • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BDG-12”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIiB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
  Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.