Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Systemów Informatycznych Wspomagających Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza wymagań (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) zgłaszanych przez Głównego Użytkownika dotyczących rozwoju systemu informatycznego w celu przedstawienia prawidłowych wymagań wykonawcy systemu,
 • weryfikowanie i określanie defektów Modelu Analitycznego oraz Modelu Przypadków Użycia dla systemu informatycznego w celu wprowadzania zmian i rozbudowy systemu,
 • weryfikowanie specyfikacji wymagań w postaci tekstowych specyfikacji przypadków użycia (Use Case) dla systemu informatycznego w celu przygotowania kompletnej dokumentacji dotyczącej rozbudowy systemu,
 • sporządzanie dokumentacji zleceń zmian dla systemu informatycznego oraz szacowanie złożoności zmiany metodą Punktów Funkcyjnych w celu zgodnej z założeniami realizacji zmian i rozbudowy systemu oraz właściwej realizacji umów z wykonawcami zewnętrznymi,
 • prowadzenie testów integracyjnych produktów usług developerskich, analizowanie błędów zgłaszanych w testach akceptacyjnych w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości wytwarzanego oprogramowania oraz weryfikacji spełnienia wymagań dla systemu informatycznego,
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników systemów w celu zapewnienia właściwej obsługi zgłoszeń rejestrowanych w Service Desk.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentacja urzędu na spotkaniach roboczych (1-2 razy w miesiącu),
  – kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe z przedstawicielami instytucji publicznych szczebla rządowego, samorządowego oraz sektora prywatnego,
  – organizacja i obsługa techniczna spotkań i konferencji,
  – praca z bazami danych i programami specjalistycznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca przy urządzeniach biurowych: drukarka, fax, ksero, skaner itp.
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy windowej,
  – ciągi komunikacyjne nie przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe preferowane kierunki studiów: informatyka, ekonomia, zarządzanie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analizy lub projektowania lub obsługi informatycznej systemów bazodanowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia testów systemów informatycznych,
  • znajomość zagadnień dotyczących definiowania wymagań dla systemów informatycznych (diagramy przypadków użycia, diagramy czynności, tekstowe specyfikacje przypadków użycia),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • skuteczna komunikacja,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z modelowania procesów biznesowych,
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia testów oprogramowania,
 • znajomość języka XML oraz XML Schema,
 • znajomość metodyki Punktów Funkcyjnych,
 • znajomość zagadnień dotyczących wydatkowania funduszy Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (kandydaci muszą potwierdzić zamknięty okres i obszar zatrudnienia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z modelowania procesów biznesowych oraz z zakresu prowadzenia testów oprogramowania,

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 172


Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.
  (0-22) 273 72 04.