Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Systemów Zarządzania i Kontroli w Departamencie Współpracy Terytorialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli systemowych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 oraz 2014-2020,
 • opiniowanie i koordynacja prac związanych ustanowieniem i aktualizacją jednolitych standardów kontroli finansowej w programie Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz w programach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej 2014-2020: INTERREG EUROPA, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, URBACT III,
 • opiniowanie oraz koordynacja prac związanych z zatwierdzaniem Rocznych Planów Kontroli i innych dokumentów przygotowanych przez Kontrolerów Krajowych, oraz aktualizacją porozumień kompetencyjnych dotyczących zadań kontrolera krajowego w programie Południow Bałtyk 2014-2020 oraz w programach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej 2014-2020.
 • wydawanie opinii dotyczących kwalifikowalności wydatków w programie Południowy Bałtyk 2007-2013 oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawa, wytycznych oraz dokumentów programowych w zakresie zamówień publicznych, nieprawidłowości oraz zasady konkurencyjności w programie Południowy Bałtyk 2014-2020,
 • udział w aktualizacji dokumentów takich jak: instrukcje wykonawcze, wytyczne, procedury, podręczniki dla programów EWT 2007-2013 oraz przygotowaniu i aktualizacji dokumentów dla programów EWT 2014-2020,
 • bieżąca współpraca w powyższych zakresach ze Wspólnymi Sekretariatami Technicznymi, polskimi i zagranicznymi Kontrolerami 1. Stopnia, Instytucjami Koordynującymi program Południowy Bałtyk, Instytucją Certyfikującą i Instytucją Audytową.
 • udział w spotkaniach oraz grupach roboczych w zakresie kontroli i audytu,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, liczne kontakty telefoniczne, bezpośrednie i elektroniczne,
  praca przy komputerze z użyciem innych urządzeń biurowych (m.in.: fax, xero, skaner).
  praca na dokumentach papierowych oraz w systemie informatycznym,
  udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, uzgadnianie stanowisk,
  wystąpienia publiczne,
  wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
   praca w pokoju wieloosobowym,
   brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli i/ lub audytu lub w obszarze realizacji projektów unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość procedur kontroli,
  • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Power Point),
  • samodzielność i inicjatywa,
  • rzetelność,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • skuteczna komunikacja,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wydział Rekrutacji i Ocen
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWT 181

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 81 71.