Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Dróg i Autostrad w Wydziale Sieci Drogowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa, Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów aktów normatywnych – rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w zakresie ustalania ustalenia sieci dróg krajowych o dopuszczalnym ruchu pojazdów o naciskach osi pojedynczej do 8 t i 10 t oraz sieci dróg wojewódzkich o dopuszczalnym ruchu pojazdów o naciskach osi pojedynczej do 10 t,
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych – rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w zakresie numeracji oraz ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych – rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w zakresie gromadzenia danych o sieci drogowej,
 • przygotowywanie projektów stanowiska ministra właściwego do spraw transportu dotyczących przejęcia w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w pasie drogowym,
 • udział w posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Sprawowanie w imieniu Ministra nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dotyczącym sieci drogowej,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, uzgadnianie stanowisk,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  – praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa lub transportu drogowego lub obsługi prawnej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (struktura, organy);
  • znajomość zasad techniki prawodawczej i procedur procesu legislacyjnego;
  • komunikacja;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność współpracy;
  • rzetelność
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
  • znajomość języka angielskiego, poziom A2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DDA 177

Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 630-19-35.