Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Budownictwa w Wydziale Procesu Inwestycyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie postaw prawnych do sprawnego funkcjonowania procesu inwestycyjnego, w tym m.in. monitorowanie i analizowanie skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego, przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych,
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją Strategii „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz Ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020” w ramach celu tematycznego 11 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii w zakresie tematycznym związanym z zadaniami przypisanymi do stanowiska pracy,
 • tworzenie dokumentacji związanej z powoływaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, wspieranie prac Komisji, udział w posiedzeniach, przygotowywanie spotkań Komisji,
 • prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich w tym przygotowywanie odpowiedzi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentacja urzędu,
  – wystąpienia publiczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w tworzeniu lub opiniowaniu aktów prawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość ustawy Prawo budowlane
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów z zakresu legislacji i przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów
  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
  • umiejętności analityczne
  • rzetelność
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • skuteczna komunikacja
  • umiejętność współpracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (kandydaci muszą potwierdzić zamknięty okres i obszar zatrudnienia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: rekrutacja DB 132

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 522 51 16.