Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Współpracy Terytorialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul.: Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul.: Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych, w tym procedur tworzących system wdrażania programu, we współpracy z innymi wydziałami DWT oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu, w tym instytucjami zagranicznymi,
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Komitetu Monitorującego, grup roboczych, w tym: organizacja i udział w spotkaniach, prezentowanie stanowiska strony polskiej na forum, prowadzenie negocjacji z członkami grup i Komisją Europejską,
 • koordynacja i nadzór nad pracą instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, w tym głównie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w zakresie monitoringu dofinansowanych projektów, działań promocyjnych, szkoleniowych, prowadzenia naboru wniosków, procesu oceny wniosków,
 • obsługa procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów / aneksów do umów o dofinansowanie projektów z partnerami polskimi i słowackimi,
 • prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości programu oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych nt. postępu wdrażania programu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wyjazdy służbowe (przeciętnie 4 w kwartale)
  – wystąpienia publiczne
  – reprezentacja departamentu w trakcie spotkań/grup roboczych/komitetów
  – organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
   praca w pokoju wieloosobowym,
   praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zarządzaniem programami/projektami lub ewaluacją projektów/programów lub współpracą międzynarodową
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski,
  • znajomość rozporządzeń i przepisów unijnych dot. wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • znajomość języka angielskiego poziom C1,
  • umiejętność obsługi MS Office, MS Excel,
  • komunikacja w tym umiejętność redagowania tekstów,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń – kandydaci muszą potwierdzić zamknięty okres i obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wydział Rekrutacji i Ocen
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWT 202

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 81 62