Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Zespole do spraw Zagospodarowania Przestrzennego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie projektów aktów prawnych, w tym projektów założeń, projektów ustaw i rozporządzeń oraz koordynowanie procesu legislacyjnego, w tym uczestnictwo w posiedzeniach komisji prawniczych.
 • Sporządzanie oceny i analizy skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w celu stworzenia spójnego systemu prawa w tym zakresie.
 • Uczestnictwo w tworzeniu strategii, polityk, standardów oraz programów krajowych i międzynarodowych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i przybrzeżnych.
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń dotyczących planowania i zagospodarowania obszarów morskich oraz prowadzenie krajowego punktu kontaktowego ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
 • Monitorowanie stanu prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz wprowadzanie procedur usprawniających nadzór nad realizacją zadań urzędów morskich w zakresie planowania na obszarach morskich.
 • Monitorowanie wykorzystania obszarów morskich oraz lokalizacji działalności i projektów prowadzonych w tych obszarach (m.in. pozwolenia i koncesje wydawane na obszarach morskich) w celu uwzględnienia ich w planach zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu optymalnego wykorzystania morza i zrównoważonego rozwoju obszarów morskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wystąpienia publiczne
  – reprezentacja urzędu
  – wyjazdy służbowe
  – organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich),
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja lub gospodarka przestrzenna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą prawną lub legislacją lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
  • wiedza z zakresu planowania przestrzennego,
  • wiedza z zakresu KPA i procesu legislacyjnego,
  • rzetelność,
  • kreatywność,
  • skuteczna komunikacja,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DTM 186

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć
  na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod
  nr tel. (22) 630-16-39