Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budżetu i prawozdawczości MF EOG, NMF
 • w Departamencie Funduszy Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawozdawczość z realizacji programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • przygotowywanie Finansowych Raportów Okresowych dla programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • zapewnienie spełnienia wymogów związanych z ochroną danych osobowych w zakresie wdrażania POIiŚ,
 • monitorowanie wykorzystania alokacji w ramach programów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • analiza ryzyka w obszarze działalności departamentu,
 • przygotowywanie wkładów do planu budżetu państwa w ramach programów finansowanch ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • współpraca robocza z jednostkami zaangażowanymi w procesy wdrażania funduszy europejskich, w tym z IZ, KPK, IA i in.,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem wkładu do planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacje.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca pod presją czasu, obsługa klienta wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym, praca na pierwszym piętrze przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, niszczarka. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi i/lub sprawozdawczością w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub budżetem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE
  • znajomość dokumentów programowych, wytycznych, procedur, regulacji i zasad wdrażania funduszy strukturalnych UE oraz MF EOG i NMF
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, w tym w kontekście planowania budżetowego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • dobra znajomość środowiska Windows oraz umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu MS Office (Excel, Word)
  • rzetelność, wiedza specjalistyczna, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, kreatywność, umiejętności analityczne, inicjatywa, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie profilowane – kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 – 16.15). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.