Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Szkolnictwa Wyższego i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (I instancja), Rzeczników Dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, m.in. analiza dokumentów, rekomendowanie sposobu procedowania, przygotowywanie pism, prowadzenie korespondencji mailowej, rezerwacja hoteli, przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma,
 • skargi, opracowywanie sprawozdań,
 • organizacja, obsługa i protokołowanie posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (I instancja), protokołowanie przesłuchań prowadzonych przez Rzeczników Dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania wyjaśniającego wraz z wnioskiem rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie przez Komisję dyscyplinarną postępowania,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wszczęcia i umorzenia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich, terminów rozpraw dyscyplinarnych i orzeczeń wydawanych przez Komisję dyscyplinarną przy Ministrze,
 • planowanie wydatków ponoszonych przez urząd w związku z działalnością Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i Rzeczników Dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz monitorowanie tych wydatków,
 • sporządzanie projektów interpretacji przepisów dotyczących przepisów dyscyplinarnych, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na zapytania dziennikarzy,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przepisów dyscyplinarnych, współpraca z Konwentem Rzeczników w zakresie spraw prowadzonych przez Konwent oraz organizacji posiedzeń Konwentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie prawa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w pracy w sądzie lub prokuraturze lub kancelarii prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,
  • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • znajomość ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki,
  • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Karnego,
  • znajomość zasad techniki prawodawczej,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i inicjatywa, kreatywność, umiejętności analityczne, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność organizacji pracy, umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie Kodeksu Postępowania Karnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (dokumenty potwierdzające przeszkolenie, dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie).

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 173062”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.