Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Biurze Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • redagowanie korespondencji okolicznościowej Ministra z zachowaniem dbałości o właściwy odbiór społeczny działań podejmowanych przez Ministra i urząd,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania w ramach systemu teleinformatycznego Informacja dla Obywatela, analizowanie zgłoszeń i proponowanie korekt do komunikatów Ministerstwa,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych urzędu (broszur, ulotek); dokonywanie korekt materiałów informacyjno-promocyjnych urzędu przed ich publikacją z zachowaniem dbałości o właściwy odbiór społeczny działań podejmowanych przez Ministra i urząd,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje na podstawie materiałów przedstawionych przez departamenty merytoryczne,
 • branie udziału w pracach nad rozwojem strony internetowej i innych narzędzi komunikacji z interesariuszami i obywatelami,
 • obsługiwanie strony internetowej urzędu, w szczególności sekcji: Aktualności, Komunikaty, Projekty i Konsultacje, a także BIP,
 • tworzenie treści newslettera oraz komunikatów na stronę internetową np. relacje z uroczystości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komunikacji społecznej lub mediach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • wysoka kultura językowa,
  • umiejętność sprawnego pisania złożonych komunikatów,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność pracy pod presja czasu,
  • umiejętność organizacji pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,
  • umiejętność współpracy,
  • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki,
  • znajomość przepisów Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość struktury organizacyjnej MNiSW,
  • znajomość systemów zarządzania treścią (CMS),
  • obsługa programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa, skrzynka pocztowa)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku dziennikarstwo lub polonistyka lub filologia obca,
 • umiejętność obsługi systemu teleinformatycznego Informacja dla Obywatela,
 • 1 rok pracy w administracji rządowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk lub inne zaświadczenia potwierdzające w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego, dokumenty potwierdzające wykształcenie).

Termin składania dokumentów:

  07-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Ogłoszenie nr 174768”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
  nr tel. (22) 52 92 735.