Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dot. przygotowywania, ustanawiania i realizacji programów wieloletnich MRiRW obejmujących zagadnienia dot. rodzimych źródeł białka roślinnego do produkcji pasz oraz wdrażania postępu biologicznego i ochrony roślinnych zasobów genowych, ocenianie i branie udziału w odbiorach tematów badawczych wynikających z programów oraz dokonywanie kontroli wykonawców zadań,
 • współpraca przy prowadzeniu prac legislacyjnych i wdrażaniu przepisów międzynarodowych dotyczących roślinnych zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa oraz dostępu do zasobów genowych i podziału korzyści z ich wykorzystania,
 • współpraca przy przygotowywaniu i kompletowaniu materiałów roboczych związanych z pakietem 3 „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych” oraz pakietem 6 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” PROW 2014-2020 a także pakietem 6 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” PROW 2007-2013,
 • uczestnictwo w prowadzeniu bieżących prac związanych z roślinnymi zasobami genowymi i roślinami genetycznie zmodyfikowanymi w tym opracowywanie projektów stanowisk MRiRW, organizowanie spotkań, uczestnictwo w spotkaniach krajowych i międzynarodowych oraz analiza i opiniowanie krajowych i zagranicznych dokumentów,
 • przygotowywanie korespondencji dotyczącej programów wieloletnich, roślinnych zasobów genowych i roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • wykonywanie innych zadań objętych wewnętrznym regulaminem, w tym rozpatrywanie skarg, wniosków, listów i petycji z zapewnieniem jakości i terminowości realizowanych prac.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie: o kierunku rolnictwo lub o kierunku biologia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • roczny staż pracy,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • wiedza z zakresu zagadnień dotyczących ochrony roślinnych zasobów genowych, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli roślin i nasiennictwa,
  • wiedza z zakresu procedur legislacyjnych,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień dotyczących ustanawiania programów wieloletnich,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym z ochroną roślinnych zasobów genowych, roślinami genetycznie zmodyfikowanymi lub hodowlą roślin i nasiennictwem lub programami wsparcia dla rolnictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym z ochroną roślinnych zasobów genowych, roślinami genetycznie zmodyfikowanymi lub hodowlą roślin i nasiennictwem lub programami wsparcia dla rolnictwa.

Termin składania dokumentów:

  14-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Specjalista w HOR”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.