Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Spraw Europejskich w Zespole Współpracy z Instytucjami UE i Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących oraz innych regulacji wewnętrznych (zarządzeń Ministra, zarządzeń Dyrektora Generalnego) w zakresie kompetencji Departamentu, a także opiniowanie projektów aktów prawnych inicjowanych przez komórki organizacyjne MR lub podmioty zewnętrzne
 • nadzór merytoryczny nad działalnością wydziałów nadzorowanych przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, w tym w szczególności:koordynowanie wypracowania zadań do realizacji przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy (WEH) i Wydział ds. Polityki Regionalnej i Spójności (WPRiS) w SP RP przy UE oraz koordynowanie przygotowania oceny ich realizacji
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją stażu przedwyjazdowego dla kandydatów do pracy w WEH oraz WPRiS SP RP przy UE oraz udział w wydawaniu opinii nt. wniosków o przedłużenie pobytu oraz o awans pracowników WEH i WPRiS SP RP przy UE
 • udział w wydawaniu opinii nt. wniosków urlopowych oraz wniosków ws. wyjazdu poza kraj urzędowania kierownika WEH i WPRiS SP RP przy UE oraz współpraca w procesie rekrutacji pracowników do WEH i WPRiS SP RP przy UE
 • koordynacja przygotowywania projektów umów cywilno-prawnych na potrzeby zadań Wydziału oraz współpraca w realizacji horyzontalnych zadań Departamentu w tym zakresie oraz opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie właściwości Departamentu, w tym upoważnień i pełnomocnictw udzielanych w związku z realizacją zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu UE
 • prowadzenie prac związanych z opracowywaniem ścieżek audytu oraz oceną ryzyka dla zadań realizowanych przez departament w celu przekazania zbiorczej informacji komórce organizacyjnej ds. audytu wewnętrznego
 • organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym wpisujących się w założenia planu współpracy zagranicznej MR w zakresie właściwości Departamentu. Organizacja wydarzeń obejmuje przede wszystkim ich obsługę logistyczną, w tym sporządzanie umów z wykonawcami zewnętrznymi wspierającymi organizację wydarzenia oraz monitorowanie ich prawidłowej realizacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca nad złożonymi sprawami
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  – stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – miejsce pracy: III piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  – na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  – brak podjazdu przy wejściu głównym od strony pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania i/lub opiniowania dokumentów o charakterze prawnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych
  • ogólna wiedza z zakresu działalności MR
  • znajomość j. angielskiego na poziomie B2
  • rzetelność
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • współpraca
  • myślenie analityczne
  • komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania i/lub opiniowania dokumentów o charakterze prawnym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DSE_9

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 693 59 81.