Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Spraw Europejskich w Wydziale Koordynacji Procesu Decyzyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Plac Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań na rzecz zapewnienia spójności stanowiska Ministerstwa prezentowanego w ramach prac organów Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji współpracującej oraz monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających dla resortu z tych posiedzeń
 • koordynowanie przygotowania stanowiska Ministra w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem prac i decyzji Komitetu do Spraw Europejskich (KSE), w tym opinii i stanowisk do dokumentów wnoszonych przez inne resorty
 • podejmowanie działań na rzecz wypracowania projektów Stanowisk RP do projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE pozostających w kompetencji Ministra, na rzecz przygotowania podstawy stanowiska negocjacyjnego MR w procesie decyzyjnym w Radzie UE
 • analiza polityki sektorowej UE, planu pracy Rady UE oraz innych dokumentów programowych UE, a także przebiegu prac na forum Rady UE w zakresie formacji Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji współpracującej
 • identyfikowanie tematów z zakresu kompetencji Ministra i powiązań między procesami prowadzonymi w ramach poszczególnych formacji Rady UE, a także wskazywanie priorytetów w procesie legislacyjnym oraz przedkładanie propozycji w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  – współpraca z szerokimi grupami ekspertów, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  – stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – miejsce pracy: III piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  – na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  – brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie koordynacji prac nad dokumentami UE
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki integracji europejskiej, procesu decyzyjnego UE, podstaw prawa UE
  • znajomość zagadnień makroekonomicznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • współpraca
  • komunikacja,
  • myślenie analityczne

wymagania dodatkowe

 • preferowane kierunki wykształcenia: ekonomia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, integracja europejska
 • znajomość języka francuskiego i/lub niemieckiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie koordynacji prac nad dokumentami UE

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DSE_6


Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 693 55 19.