Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Finansowania Regionalnych Programów Operacyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa i ewidencja finansowo-księgowa w zakresie certyfikacji wydatków do KE,
 • obsługa i ewidencja finansowo-księgowa w zakresie budżetu środków europejskich w ramach RPO 2007-2013 i 2014-2020,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów m.in. miesięcznych informacji o zleceniach złożonych do BGK przez instytucje, wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, wniosków dotyczących wydatków zadeklarowanych i wnioskowanych do KE,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • kontrola i potwierdzanie dostępności środków budżetowych zgodnie z obowiązującym planem finansowym oraz monitorowanie płatności z budżetu środków europejskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w pokoju wieloosobowym,
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  – praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profil ekonomiczny lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
  • znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych,
  • znajomość zagadnień związanych z księgowością,
  • znajomość zasad wdrażania funduszy UE,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • współpraca
  • komunikacja,
  • rzetelność
  • myślenie analityczne
  • umiejętność obsługi MS Office: Word , Excel;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum rok doświadczenia w pracy w komórkach finansowych;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DBR_16_z


Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwo.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 73 31.