Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw postępowań administracyjnych w zakresie mienia zabużańskiego oraz spraw reprywatyzacyjnych
 • w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra Skarbu Państwa w postępowaniu odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez wojewodów, dotyczących realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane przez wojewodów i skarg na bezczynność organów I instancji dotyczących „uprawnień zabużańskich”,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące realizacji prawa do rekompensaty,
 • opracowywanie opinii, dotyczących zasadności zgłoszonych przez „Zabużan” roszczeń, także na potrzeby Departamentu Prawnego i Procesowego, reprezentującego Skarb Państwa w postępowaniach przed sądami,
 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat prowadzonych na ich wniosek postępowań,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej w zakresie tzw. mienia „zabużańskiego”,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie i senatorskie w zakresie realizacji uprawnień zabużańskich,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych i toczących się postępowań sądowych i administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • obsługa komputera: Środowisko Windows, a w szczególności Word.

wymagania dodatkowe

 • precyzyjne formułowanie wniosków i wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • umiejętność analizowania spraw oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z postępowaniami administracyjnymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

  z dopiskiem „oferta na stanowisko specjalisty w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat”

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej
  i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57. Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne.