Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw postępowań administracyjnych w zakresie mienia zabużańskiego oraz spraw reprywatyzacyjnych
 • w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych Ministra Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących realizacji uprawnień „zabużańskich”,
 • rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane przez wojewodów i skarg na bezczynność organów I instancji dotyczących spraw zabużańskich,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące realizacji uprawnień zabużańskich,
 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat prowadzonych na ich wniosek spraw oraz terminu realizacji prawa do rekompensaty,
 • współpraca z Departamentem Prawnym i Procesowym w zakresie prowadzenia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań dotyczących mienia zabużańskiego. Opracowywanie opinii co do zasadności zgłoszonych przez „zabużan” roszczeń na potrzeby Departamentu Prawnego i Procesowego,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami administracji publicznej w zakresie mienia zabużańskiego”, w ramach procedury wydawania decyzji administracyjnej,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie i senatorskie w zakresie realizacji uprawnień zabużańskich,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych i toczących się postępowań sądowych i administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • obsługa komputera: Środowisko Windows, a w szczególności Word.

wymagania dodatkowe

 • precyzyjne formułowanie wniosków i wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • umiejętność analizowania spraw oraz samodzielnego rozwiązywania problemów oraz jasnego i logicznego formułowania wniosków i wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

  z dopiskiem „oferta na stanowisko specjalisty w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat”

Inne informacje:

  Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.