Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw organizacyjnych i odznaczeń
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z weryfikacją i oceną pod względem formalnym wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz współpraca w tym zakresie z Kancelarią Prezydenta w celu realizacji zadań Ministra i urzędu, przewidzianych przepisami;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznak resortowych w zakresie sportu w celu realizacji zadań Ministra i urzędu w tym zakresie, przewidzianych przepisami;
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów oraz staży dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki w celu umożliwienia zdobywania doświadczenia zawodowego dla osób spełniających wymagania w tym zakresie;
 • Koordynacja i prowadzenie obsługi skrzynki kontakt – przekazywanie wpływających na skrzynkę wiadomości do odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa – w celu realizacji zadań z obszaru komunikacji urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca samodzielna wykonywana na terenie Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych na stanowisku będzie wymagać systematycznej współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kontaktów z klientami zewnętrznymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych – w pomieszczeniu macierzystym pracy. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.
  Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń ogólnodostępnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada (budynek w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy, którego ogłoszenie dotyczy). Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

  Inne
  Brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie przyznawania odznaczeń państwowych;
  • znajomość przepisów dotyczących przyznawania odznak resortowych w zakresie sportu;
  • znajomość przepisów w zakresie praktyk, wolontariatów i staży;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • znajomość przepisów dot. organizacji i zasad funkcjonowania administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • szkolenia z zakresu udostępniania informacji publicznej lub skarg i wniosków w administracji publicznej;
 • doświadczenie w zakresie przyznawania odznaczeń państwowych;
 • doświadczenie w zakresie organizacji praktyk, wolontariatów i staży;
 • komunikatywność;
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych 2 lat stażu pracy w administracji publicznej (zaświadczenia, kopie świadectw pracy, kopie zakresów obowiązków, opisów stanowisk itp.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu udostępniania informacji publicznej lub skarg i wniosków w administracji publicznej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w zakresie przyznawania odznaczeń państwowych (zaświadczenia, kopie świadectw pracy, opis stanowiska, zakres obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w zakresie organizacji praktyk, wolontariatów i staży (zaświadczenia, kopie świadectw pracy, opis stanowiska, zakres obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe).

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa


Inne informacje:

  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek BG-1/15
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  W przypadku przedstawiania dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dania publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
  W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert kandydatów, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 24 47 326.