Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań obronnych dotyczących w szczególności: opracowywania projektów planów szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kultura fizyczna oraz turystyka i realizacji tych planów, opracowywania i aktualizacji Planów Operacyjnego Funkcjonowania i Programów Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w celu prawidłowej realizacji zadań obronnych resortu;
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, w szczególności dot. opracowywania i aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego MSiT oraz Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa w działach administracji rządowej kultura fizyczna i turystyka, oraz opracowań stanowiących elementy Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w celu prawidłowej realizacji zadań resortu,
 • planowanie, przygotowywanie i prowadzenie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej kultura fizyczna oraz turystyka w celu weryfikacji przygotowania do realizacji tych zadań,
 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (tzw. NKPPO RP) za działy administracji rządowej kultura fizyczna oraz turystyka w celu opracowywania NKPPO wg właściwości Urzędu,
 • przygotowywanie i organizowanie spraw dotyczących funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym w szczególności Systemu Stałego Dyżuru Ministra oraz Głównego Stanowiska Kierowania Ministra w celu właściwej realizacji zadań Urzędu w tym zakresie,
 • uczestnictwo w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych materiałów pod kątem bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, w tym pozamilitarnych przygotowań obronnych, w celu realizacji zadań legislacyjnych Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca samodzielna, wykonywana na terenie Ministerstwa oraz poza Ministerstwem. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie Ministerstwa i poza nim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych znajduje się obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze komputerowym, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.
  Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń ogólnodostępnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

  Inne
  – Brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie spraw obronnych lub bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania kryzysowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” oraz „Confidentional UE/EU” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.);
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym pozamilitarnych przygotowań obronnych;
  • znajomość ustawy o zarzadzaniu kryzysowym wraz z aktami wykonawczymi;
  • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
  • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym organizacji służby cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obrony cywilnej lub związane z dostępem do informacji niejawnych;
 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
 • ukończenie Wyższego Kursu Obronnego;
 • szkolenia lub kursy z zakresu spraw obronnych lub zarzadzania kryzysowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A1;
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” , „Secret UE/EU” oraz „NATO Secret” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.);
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” oraz „Confidentional UE/EU” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie spraw obronnych lub bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania kryzysowego (zaświadczenia, kopie świadectw pracy, kopie zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub studiów podyplomowych, z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie Wyższego Kursu Obronnego;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń lub kursów z zakresu spraw obronnych lub zarzadzania kryzysowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A1 (np.: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń językowych);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” , „Secret UE/EU” oraz „NATO Secret” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie obrony cywilnej lub związane z dostępem do informacji niejawnych (zaświadczenia, kopie świadectw pracy, opis stanowiska, zakres obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe);

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Inne informacje:

  Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek. BG-1/16
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
  W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 24 47 326