Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zwalczania zagrożeń dla integralności sportu
 • w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru i współpracy z Instytutem Sportu, w szczególności w zakresie działalności Zakładu Badań Antydopingowych, w tym w przedmiocie utrzymywania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w celu optymalizacji krajowej polityki antydopingowej oraz zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych.
 • Współpraca z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w tym w szczególności w zakresie realizacji przez Komisję zadań, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz prowadzenie nadzoru nad Biurem Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w celu optymalizacji krajowej polityki antydopingowej.
 • Gromadzenie danych dotyczących stanu organizacyjnego i prawnego walki z dopingiem w sporcie w Polsce w celu opracowania materiałów informacyjnych, analitycznych i rekomendacyjnych w przedmiotowym zakresie dla członków kierownictwa resortu.
 • Gromadzenie danych oraz przygotowywanie opracowań analitycznych, materiałów informacyjnych i rekomendacyjnych, dotyczących sytuacji i standardów międzynarodowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie w celu ich wykorzystania w projektowaniu działań w ramach polityki antydopingowej w Polsce.
 • Współpraca z Radą Europy w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności w ramach Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (T-DO) oraz jej grup doradczych, a także w ramach Europejskiego Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych oraz zapewnienia udziału Polski w kształtowaniu globalnej polityki antydopingowej.
 • Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Światową Agencją Antydopingową (WADA), w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych oraz zapewnienia udziału Polski w kształtowaniu globalnej polityki antydopingowej.
 • Przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub dokumentów rządowych w obszarze zwalczania dopingu w sporcie w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie oraz dla zapewnienia właściwej i terminowej realizacji procesu legislacyjnego w Ministerstwie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca samodzielna, wykonywana głównie na terenie Ministerstwa i w godzinach pracy Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych niesie za sobą konieczność udziału w posiedzeniach Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, które odbywają się na terenie Polski. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie Ministerstwa. Na stanowisku występuje obsługa klientów zewnętrznych. Mogą wystąpić krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych znajduje się obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku
  w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze komputerowym, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.
  Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń ogólnodostępnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

  Inne
  Brak.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  • znajomość problematyki zwalczania dopingu w sporcie,
  • znajomość współczesnego sportu, w tym prawno-organizacyjnych aspektów działalności sportowej w Polsce,
  • znajomość standardów i uwarunkowań międzynarodowych zwalczania dopingu w sporcie,
  • znajomość ustawy o sporcie,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o instytutach badawczych,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa,
 • studia podyplomowe, których program obejmował zagadnienia związane z obszarem zwalczania dopingu w sporcie,
 • kursy lub szkolenia, których program obejmował zagadnienia związane z obszarem zwalczania dopingu w sporcie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania dotacji ze środków budżetowych lub nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej (np. zaświadczenia, kopie świadectw pracy, opisów stanowisk, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia z odbytych kursów językowych),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie prawa,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, których program obejmował zagadnienia związane z obszarem zwalczania dopingu w sporcie.
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń, których program obejmował zagadnienia związane z obszarem zwalczania dopingu w sporcie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania dotacji ze środków budżetowych lub nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych (np. zaświadczenia, kopie świadectw pracy, opisów stanowisk, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe).

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Inne informacje:

  Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek. DWM/1/15
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
  W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-326