Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rozwoju i integracji ewidencji
 • w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Ewidencji Departamentu Ewidencji Państwowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Ewidencji Państwowych
  ul. Pawińskiego 17/21,
  02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje, analizuje i współpracuje w projektowaniu procesu odbioru i przekazywania do eksploatacji gotowych systemów teleinformatycznych pozostającymi w zakresie właściwości Wydziału.
 • Koordynuje bieżącą pracę systemów tj. System Informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), Rejestr Dowodów Osobistych, Baza Usług Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych w celu identyfikowania nowych potrzeb i weryfikacji istniejących rozwiązań.
 • Wykonuje zadania związane z budową i rozwojem ewidencji oraz współpracuje przy weryfikacji propozycji nowych rozwiązań pod katem zachowania spójności przyjętych rozwiązań w ewidencji.
 • Definiuje wymagania funkcjonalne, które są związane z rozwojem ewidencji, współpracuje z użytkownikami końcowymi w zakresie definiowania ich wymagań i potrzeb odnośnie usług systemu, uzgadnia i przekazuje wymagania z Wykonawcą w zakresie rozwoju tych ewidencji.
 • Bierze udział w wypracowaniu strategii rozwoju ewidencji, definiowania wymagań funkcjonalnych dla projektów informatycznych w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych pozostających w zakresie kompetencji Wydziału, w tym nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
 • Planuje i koordynuje oraz przeprowadza testy systemów pozostających w zakresie kompetencji Wydziału. Weryfikuje wdrożone teleinformatyczne systemy ewidencji oraz opracowuje analizę błędów na podstawie przeprowadzonych testów.
 • Współpracuje z innymi podmiotami w zakresie realizacji powierzonych projektów teleinformatycznych pozostających w zakresie kompetencji Wydziału.
 • Określa cele jakościowe dla ewidencji i monitoruje poziom ich realizacji oraz opracowuje metody pomiaru jakości oraz dostępności danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.).
  Praca biurowa na terenie urzędu, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek na ul. Pawińskiego
  Częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe + studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami informatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • certyfikat ITIL Foundation, certyfikat PRINCE2 Foundation,
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze projektów informatycznych,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • znajomość narzędzi wspomagających zarządzanie projektami,
  • znajomość zagadnień dot. prowadzenia projektów,
  • wiedza w zakresie projektowania systemów,
  • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rejestrów i ewidencji państwowych,
  • umiejętność doradzania, współpracy i wspierania współpracowników,
  • umiejętność organizacji pracy i zaangażowanie,
  • umiejętności analityczne i syntezy danych,
  • umiejętność reprezentowania urzędu i kontaktu z trudnym klientem,
  • dążenie do doskonalenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe informatyczne w zakresie systemów baz danych lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 • przeszkolenie z zakresu systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, ISTQB,
 • dostęp do krajowych informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 1,5 doświadczenia zawodowego w administracji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe informatyczne w zakresie systemów baz danych lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu systemów teleinformatycznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, ISTQB,
 • kopia dokumentu potwierdzającego dostęp do krajowych informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  S. Batorego 5
  02-591 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DEP/WURE – specjalista
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
   test wiedzy,
   rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 602-86-03 lub (22) 601-46-29