Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw postępowań
 • w Referacie ds. zamówień publicznych udzielanych przez placówki zagraniczne w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji), sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • 2. Udzielanie konsultacji w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ministerstwie w celu zapewnienia opieki merytorycznej i wsparcia dla pracowników innych komórek organizacyjnych.
 • 3. Świadczenie pomocy prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ.
 • 4. Przygotowywanie dokumentów przetargowych do publikacji w zakładce „zamówienia publiczne” na stronie internetowej MSZ.
 • 5. Przygotowywanie i prezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowiska MSZ w sprawach wnoszonych odwołań w celu uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • 6. Udział w zespołach kontrolnych w celu przeprowadzenia badania określonych czynności w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych – w takim zakresie, w jakim do przeprowadzenia kontroli potrzebna jest wiedza z zakresu zamówień publicznych, a także udzielanie pomocy placówkom zagranicznym w udzielaniu zamówień publicznych.
 • 7. W miarę zapotrzebowań wnioskowanych przez Biuro Kontroli i Audytu bierze udział w zespołach kontrolnych w celu przeprowadzenia badania określonych czynności w centrali MSZ oraz na placówkach zagranicznych – w takim zakresie, w jakim do przeprowadzenia kontroli potrzebna jest wiedza z zakresu zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Zagrożenie korupcją.
  2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  3. Obsługa klientów zewnętrznych.
  4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych.
  • znajomość języka roboczego UE na poziomie A2.
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
  • a) znajomość aktów prawnych właściwych dla opisywanego stanowiska:
  • ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • wewnętrzne regulacje MSZ w zakresie zamówień publicznych, w tym: regulamin pracy komisji przetargowych, zasad udzielania zamówień publicznych na placówkach zagranicznych, zasad udzielania zamówień publicznych nie objętych stosowaniem ustawy (niejawnych), zasad sporządzania umów cywilnoprawnych.
  • b) wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne:
  • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • umiejętności: stosowania prawa w praktyce; jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji; samodzielność i inicjatywa; analitycznego myślenia; planowania, współpracy i koordynowania; umiejętności negocjacyjne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BDG 37/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4 497 PLN do ok. 6 745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7806

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.