Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw współpracy regionalnej z Ukrainą i inicjatyw wielostronnych
 • w Departamencie Wschodnim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie informacji, dokonywanie analiz i sporządzanie materiałów informacyjno-analitycznych na temat współpracy regionalnej RP-Ukraina oraz małego ruchu granicznego.
 • Przygotowywanie materiałów z zakresu swojej kompetencji dla polskich instytucji rządowych.
 • Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z przedstawicielami instytucji politycznych, społecznych, regionalnych i gospodarczych w RP i na Ukrainie, a także w ramach korpusu dyplomatycznego; udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój dwu- i wielostronnych stosunków z Ukrainą.
 • Formułowanie sugestii do rozmów prowadzonych przez kierownictwo, przygotowywanie raportów, opinii, komentarzy i odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy międzyregionalnej dla MSZ oraz innych organów administracji państwowej.
 • Udział w przygotowaniach i przebiegu oficjalnych i roboczych wizyt w celu zapewnienia właściwej ich realizacji pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
 • Przygotowanie, we współdziałaniu z pracownikami referatu, departamentu i pozostałych komórek organizacyjnych MSZ, wkładów do instrukcji na COEST, PSC, COREPER, FAC, Radę Europejską oraz – w razie potrzeby – innych organów UE, a także wkładów do instrukcji na posiedzenia OBWE, Rady Europy, NATO i ONZ.
 • Kontaktowanie się, prowadzenie rozmów i negocjowanie z dyplomatami innych państw, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych lub pozarządowych,w tym w ramach służbowych wyjazdów zagranicznych, m.in. w takich kwestiach, jak: uzgadnianie wizyt, spotkań, tekstów oficjalnych komunikatów, inicjatyw i różnego rodzaju dokumentów międzynarodowych.
 • 8. Współdziałanie w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczenie w przygotowaniu instrukcji dla placówek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  2. Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze stosunków międzynarodowych.
  • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
  • Znajomość języka angielskiego lub drugiego języka obcego na poziomie B2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „NATO secret”, „EU secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość problematyki stosunków międzynarodowych, w tym w szczególności stosunków RP z państwem właściwym dla danego stanowiska pracy.
  • Znajomość założeń i celów polskiej polityki zagranicznej oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.
  • Umiejętność negocjacji, pracy zespołowej, analizy i syntezy informacji, pisania i redagowania tekstów inforacyjnych i analitycznych.
  • Samodzielność i inicjatywa.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe na kierunku stosunki międzynarodowe, politologia, filologia, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo (region Europy Wschodniej).
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (preferowane: w placówce zagranicznej).
 • Znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1.
 • Znajomość zasad korespondencji dyplomatycznej.
 • Umiejętności szybkiego czytania, konsultowania zagadnień trudnych bądź specyficznych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych/stresowych/niespodziewanych, pracy pod presją czasu.
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 i drugiego języka na poziomie B2,
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html,
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DW 34/2015


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4490 PLN do 6745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).

  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niewskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu:
  +48 (22) 523 96 90.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.