Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw naboru w centrali i placówkach zagranicznych
 • w Biurze Spraw Osobowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie i odpowiadanie za cały proces naboru, w tym również konkurs w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w celu zapewnienia obsady stanowisk w MSZ i placówkach zagranicznych.
 • Tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie metod oraz narzędzi do badania kompetencji na wolne stanowiska pracy. Przeprowadzanie badania kompetencji w celu wyboru najlepszego kandydata.
 • Permanentne kontaktowanie się z klientami zewnętrznymi – kandydatami do pracy
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i notatek w zakresie swojego stanowiska w celu dostarczenia aktualnej i zbiorczej informacji.
 • Koordynacja obsady rotacyjnej stanowisk w resorcie spraw zagranicznych w skali roku kalendarzowego oraz prowadzenie monitoringu stanu realizacji, a także aktywne poszukiwanie kandydatów na wolne stanowiska pracy.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa oraz stronie intranetowej w zakresie działalności wydziału w celu dostarczenia aktualnej informacji.
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu kompetencji stanowiska w celu usprawnienia lub zmiany obowiązujących procedur naboru.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Zagrożenie korupcją.
  2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona dokumentem.
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ustawy o służbie zagranicznej i aktów wykonawczych, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w obszarze rekrutacji i selekcji.
  • Umiejętności: samodzielność i inicjatywa, kreatywność, negocjowanie, jasne, precyzyjne i zwięzłe przekazywanie informacji w mowie i piśmie, planowanie, koordynowanie, praca w zespole.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu administracja, prawo, psychologia, socjologia lub zarządzanie i/lub studia podyplomowe w ww. zakresie.
 • Przeszkolenie z zakresu przeprowadzania oceny zintegrowanej (AC i DC).
 • Znajomość języka obcego innego niż angielski na poziomie B2.
 • Znajomość kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność pisania i redagowania tekstów, umiejętność przeprowadzania analiz profilu osobowego, znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.
 • Co najmniej 1,5 roku doświadczenia w placówce zagranicznej lub obszarze rekrutacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BSO 66/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4400 do ok. 6700 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  UWAGA: decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8311.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.