Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw praktyk, staży i wolontariatu
 • w Biurze Spraw Osobowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie praktyk, staży i wolontariatu w centrali MSZ i w placówkach zagranicznych w celu zapewnienia wsparcia w realizacji zadań tych jednostek, w tym:
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi MSZ i placówkami zagranicznymi w procesie określania zapotrzebowania i przebiegu praktyk/staży/wolontariatu, opiniowanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów oraz przeprowadzanie rozmów z kandydatami w centrali MSZ,
 • prowadzenie bazy danych praktyk/staży/wolontariatu w resorcie MSZ, nadzorowanie organizacji praktyk/staży/wolontariatu w placówkach zagranicznych, współpracowanie z uczelniami wyższymi i branie udziału w działaniach informacyjno-promocyjnych skierowanych do studentów ostatnich lat studiów wyższych dot. pracy w służbie zagranicznej.
 • Planowanie, koordynowanie i zapewnianie właściwej organizacji Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych w celu promowania polskiej polityki zagranicznej, w tym:
 • prowadzenie rejestru nadesłanych prac magisterskich, opiniowanie nadesłanych prac magisterskich pod względem spełnienia wymogów formalnych, odpowiadanie za kontakty z biorącymi udział w konkursie oraz laureatami, odpowiadanie za organizację prac Komitetu nagrody oraz oprawę organizacyjną uroczystości wręczenia nagród i komunikat prasowy.
 • Przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej www.msz.gov.pl dot. praktyk, staży i wolontariatu w centrali MSZ i w placówkach zagranicznych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
  3. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  • Poświadczona dokumentem znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
  • Umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, skuteczna komunikacja, praca w zespole, negocjacje, działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych/stresowych.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe mające w programie zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi (psychologia, zarządzanie, socjologia, ekonomia).
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BSO 43/2015


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4495 PLN do 6742 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 83 11.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.