Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zielonego wzrostu i zielonych technologii
 • w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i koordynowanie procesu decyzyjnego UE poprzez m.in. współpracę z ekspertami MSZ, w tym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych, w przygotowywaniu instrukcji i sprawozdań oraz udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych i komitetów Rady, COREPER I i II oraz poszczególnych formacji Rady
 • aktywny udział w przygotowywaniu stanowisk Polski na posiedzeniach Rady Europejskiej w celu zapewnienia właściwej realizacji interesu Polski w pracach instytucji UE w obszarze adaptacji, aspektów klimatycznych w zrównoważonym rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej
 • współpraca z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych w przygotowywaniu stanowiska Rządu, instrukcji i sprawozdań w obszarze globalnych negocjacji klimatycznych, w tym poprzez udział w zespole do spraw negocjacji międzynarodowych w obszarze zmian klimatu powołanym Zarządzeniem nr 40 Ministra Środowiska z dn. 29 czerwca 2011 r.
 • współpraca z ekspertami innych departamentów MSZ oraz przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych w przygotowywaniu stanowiska Rządu i instrukcji w odniesieniu do pozostałych forów w obszarze adaptacji, aspektów klimatycznych w zrównoważonym rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej
 • przygotowywanie materiałów, opracowań i analiz w obszarze adaptacji, aspektów klimatycznych w zrównoważonym rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej w celu przedstawienia kierownictwu MSZ danego problemu lub zagadnienia oraz w celu przygotowania materiałów merytorycznych wykorzystywanych w trakcie wizyt i konsultacji z partnerami zagranicznymi dla Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
 • koordynowanie prac instytucji administracji rządowej oraz pomoc przy opracowywaniu projektów stanowisk i informacji Rządu wobec propozycji legislacyjnych i pozalegislacyjnych Komisji Europejskiej w celu określenia interesu Polski do realizacji na dalszych etapach prac nad tymi dokumentami w instytucjach UE oraz zapewnienia współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
 • opiniowanie co do zgodności z polityką europejską i zagraniczną Rządu oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady RM, KSE, KRM i KRMI
 • przygotowywanie materiałów i wystąpień na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich w celu zapewnienia realizacji interesu RP w polityce europejskiej i zagranicznej Rządu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki europejskiej i/lub zmian klimatu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i innego, niż język angielski, języka roboczego UE na poziomie B2 (potwierdzona dokumentem)
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • znajomość procesu decyzyjnego UE lub krajowego
  • znajomość międzynarodowego procesu decyzyjnego w ramach Konwencji NZ ws. zmian klimatu
  • oólna znajomość prawa z zakresu finansów i ochrony środowiska
  • umiejętności: negocjacji, analitycznego myślenia i wnioskowania, koordynowania, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe z zakresu prawa lub ekonomii lub stosunków międzynarodowych lub politologii lub europeistyki lub ochrony środowiska
 • powyżej 3 lat doświadczenia w administracji publicznej (preferowane doświadczenie w placówce zagranicznej i/lub instytucji unijnej)
 • znajomość innego, niż język angielski, języka roboczego UE na poziomie C1
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DEUE 48/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4 497 PLN do ok. 6 745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7806

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.