Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ogólnych
 • w Departamencie do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. procedur skargowych w przygotowaniu stanowiska Rządu RP w postępowaniach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz poprzez sporządzanie materiałów analitycznych oraz informacyjno-tezowych w sprawach należących do kompetencji Departamentu
 • przygotowanie projektów informacji związanych z problematyką ochrony praw człowieka na potrzeby osób fizycznych oraz innych podmiotów w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej
 • przygotowywanie wybranych materiałów tezowo-informacyjnych na zlecenie Podsekretarza stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka
 • opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem ich zgodności z zasadami ochrony praw człowieka
 • monitoring i aktualizacja zamieszczonych w diplopedii danych pochodzących z Departamentu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – permanentna obsługa klientów zewnętrznych, tj. bezpośredni kontakt ze skarżącymi oraz ich pełnomocnikami w ramach prowadzonych postępowań.
  – zagrożenie naciskami grup przestępczych w związku z prowadzonymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania przestępczości zorganizowanej.
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  Inne
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub równorzędne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze stosowaniem prawa ochrony praw człowieka lub prawa międzynarodowego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona dokumentem zgodnie
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • znajomość Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • umiejętności: analityczne, argumentowania, współpracy oraz kreatywność

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z przestrzeganiem praw człowieka
 • przeszkolenie z zakresu ochrony praw człowieka, aplikacja prawnicza, studia doktoranckie lub stopień naukowy
 • znajomość języka francuskiego na poziomie B2
 • orientacja na cel

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DPOPC 21/2016

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4497 PLN do 6745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U.
  z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8766.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.