Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw samodzielne stanowisko do spraw współpracy z Parlamentem Europejskim
 • w Departamencie Komitetu do Spraw Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Identyfikowanie tematów i problemów wymagających koordynacji stanowiska RP bądź aktywnego lobbingu oraz przygotowywanie propozycji strategii negocjacyjnych i planów działania RP w obszarze kompetencji Parlamentu Europejskiego w celu zabezpieczenia interesu RP.
 • 2. Monitorowanie i analizowanie bieżących prac Parlamentu Europejskiego (poszczególne komisje, konferencje przewodniczących, oświadczenia grup politycznych i poszczególnych posłów, sesja plenarna, aktywność Przewodniczącego PE i Sekretarza Generalnego PE) w celu identyfikacji istotnych obszarów wymagających aktywnego promowania stanowiska RP w toku prac PE.
 • 3. Współpraca z oficerami łącznikowymi w resortach, właściwymi komórkami w MSZ i Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w celu uzgadniania strategii działań i stosowania koniecznych procedur.
 • 4. Koordynowanie opracowań stanowiska na posiedzenia COREPER II w punktach dot. horyzontalnego przygotowania do poszczególnych sesji Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia spójności w kształtowaniu stanowiska RP wobec poszczególnych dossier.
 • 5. Opracowywanie materiałów merytorycznych w obszarze działalności Parlamentu Europejskiego na potrzeby kierownictwa MSZ, dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych oraz Parlamentu RP w celu ich wykorzystania w trakcie wizyt i konsultacji z partnerami zagranicznymi.
 • 6. Współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia realizacji interesu Polski w pracach Parlamentu Europejskiego poprzez m.in. informowanie posłów o stanowisku Rządu w poszczególnych sprawach oraz stosownie do potrzeb bierze udział w sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli.
 • 7. Inicjowanie i koordynowanie procesu przygotowywania przez MSZ lub inne ministerstwa i urzędy centralne innych informacji w celu przekazania ich posłom do Parlamentu Europejskiego, a także uczestniczenie w merytorycznym przygotowaniu spotkań przedstawicieli Rządu RP z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki unijnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona dokumentem
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu
  • praktyczna znajomość procesu decyzyjnego w UE i instytucji UE, w tym w szczególności Parlamentu Europejskiego
  • znajomość głównych osi poszczególnych polityk UE
  • umiejętności: analitycznego myślenia i wnioskowania, negocjacji, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, współpracy, samodzielność i inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji w obszarze problematyki unijnej lub w instytucjach UE lub instytucjach naukowych zajmujących się problematyką unijną

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • CV i list motywacyjny
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DKSE 22/2016

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4 497 PLN do ok. 6 745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7806

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.