Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontaktów z mediami
 • w Biurze Rzecznika Prasowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje, koordynuje i obsługuje (we współpracy z innymi komórkami resortu oraz partnerami zewnętrznymi) konferencje prasowe oraz inne spotkania kierownictwa MSZ i rzecznika prasowego ministerstwa z przedstawicielami mediów pod względem logistycznym i merytorycznym w celu zapewnienia optymalnej oprawy medialnej wydarzeń.
 • Opracowuje i redaguje, we współpracy z komórkami właściwymi tematycznie tezy do wypowiedzi dla rzecznika i ministra na konferencje prasowe; uczestniczy w przygotowywaniu prezentacji na spotkania medialne itp. w celu informowania mediów i opinii publicznej o stanowisku MSZ.
 • Przygotowuje i udziela (po uzyskaniu akceptacji rzecznika prasowego MSZ lub dyrektora BRP lub zastępcy dyrektora BRP) odpowiedzi na pytania kierowane do Biura Rzecznika Prasowego MSZ w trybie ustawy Prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu udzielenia informacji nt. aktualnych prac kierownictwa i ministerstwa.
 • Opracowuje we współpracy z komórkami właściwymi tematycznie, redaguje i dystrybuuje komunikaty Ministra SZ, oświadczenia, omówienia artykułów i wywiadów, sprostowania, wyjaśnienia oraz inne informacje prasowe w celu prowadzenia otwartej polityki informacyjnej ministerstwa.
 • Obsługuje portal resortu MSZ (przygotowuje materiały, publikuje).
 • Monitoruje media krajowe i zagraniczne w celu poinformowania kierownictwa o aktualnych i istotnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej przekazach medialnych, Opracowuje, redaguje i dystrybuuje Poranny Przegląd Informacyjny dla kierownictwa MSZ w celu prognozowania zagrożeń/kryzysów medialnych. Utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami mediów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
  2. Praca w terenie (wykonywanie pracy innej niż biurowa podczas organizacji spotkania medialnego, konferencji prasowej, obsługi medialnej innych wydarzeń).
  3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
  4. Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z pracą w terenie i wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego we współpracy z mediami.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Wiedza ogólna z zakresu problematyki międzynarodowej, PR i komunikacji społecznej.
  • Umiejętność współpracy z sektorem prywatnym, środowiskami biznesu i mediami,
  • Umiejętności: jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji w mowie i piśmie, argumentowania, analizy i syntezy informacji, planowania, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
  • Kreatywność, asertywność. Samodzielność i inicjatywa. Dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe lub studia podyplomowe w ww. zakresie.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w administracji publicznej.
 • Znajomość innego niż angielski języka ONZ lub UE na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BRP 68/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4972 PLN do 6745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 83 11.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.