Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale do Spraw Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego, Notarialnego i Komorniczego w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu i organizacji egzaminu adwokackiego i radcowskiego, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości o powołaniu zespołów do przygotowania zadań na egzamin adwokacki i radcowski, projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości o powołaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego,
 • monitorowanie konieczności powołania dodatkowych komisji egzaminacyjnych lub dokonania zmian składu komisji oraz projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości o powołaniu komisji odwoławczych (komisji egzaminacyjnych II stopnia) od wyników egzaminu adwokackiego, radcowskiego celem zapewnienia właściwej realizacji zadań,
 • obsługa administracyjno – biurowa zespołów do przygotowania zadań na egzamin adwokacki i radcowski, w tym udział w posiedzeniach,
 • obsługa administracyjno – biurowa komisji odwoławczych (komisji egzaminacyjnych II stopnia) od wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego, w tym udział w posiedzeniach komisji celem zapewnienia właściwej obsługi komisji,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z rozpoznaniem odwołań od wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego celem zapewnienia właściwej realizacji zadań,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz dotyczących bieżących informacji z zakresu zadań realizowanych przez wydział,
 • udzielanie informacji z zakresu działalności wydziału instytucjom i interesantom z zewnątrz, a także pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
  kontakt z klientem zewnętrznym,
  wyjazdy służbowe,
  praca poza godzinami pracy urzędu,
  stanowisko związane z ryzykiem korupcyjnym,
  praca w stresie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność współpracy,
  • komunikacja,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • biegła obsługa komputera (MS Office),
  • znajomość ustawy – prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz aktów wykonawczych w zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą administracyjno – biurową,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ‘’zastrzeżone”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3372,91 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 1,8).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.