Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Systemów Informatycznych w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie dokumentacji na zakup sprzętu, oprogramowanie i systemy oraz współpraca z zewnętrznymi dostawcami i wykonawcami w fazie analizy i implementacji rozwiązań IT,
 • tworzenie polityki, procedur i instrukcji wdrożeniowych oraz eksploatacyjnych dla systemów IT i stałe doskonalenie istniejących procedur oraz monitorowanie parametrów aplikacji pod kątem umów SLA,
 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji wdrożonych systemów, w tym: udzielanie konsultacji i wspomaganie użytkowników systemu w bieżącym rozwiązywaniu problemów,
 • współpraca z wykonawcami systemów lub wykonawcami innych prac zamawianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach utrzymania systemów informatycznych. Udział we wdrażaniu nowych wersji aplikacji i monitorowaniu działania systemów będących w utrzymaniu oraz zarządzanie wersjami aplikacji poprzez prowadzenie ewidencji oraz kontrolę instalacji nowych wersji aplikacji,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz z przedstawicielami innych instytucji i organów administracji w sprawach związanych z systemami informatycznymi używanymi do realizacji zadań Ministerstwa, w celu zapewnienia interoperacyjności oraz wymiany danych i informacji pomiędzy systemami informatycznymi,
 • administrowanie systemem finansowo-księgowym oraz środowiskiem mobilnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w technicznym administrowaniu systemami lub sieciami komputerowymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość systemów klasy Windows i sieci komputerowych,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość ustawy prawo, zamówień publicznych,
  • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • znajomość podstawowych narzędzi i poleceń do monitorowania i zarządzanie aplikacjami,
  • umiejętność czytania logów systemowych i aplikacyjnych,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • asertywność,
  • radzenie sobie z presją,
  • komunikacja

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z realizacją zakupów IT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka.
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4871,98 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,6).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.