Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Rachunkowości Budżetowej w Biurze Administracyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja w systemie F-K dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową w celu prawidłowego ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych,
 • analiza i uzgadnianie rozrachunków, kosztów i wydatków w celu prawidłowego ujęcia w odpowiednim paragrafie i kosztach,
 • bieżące dekretowanie i ewidencja w systemie finansowo-księgowym wyciągów bankowych w celu codziennego ustalania wykonania wydatków budżetowych,
 • analiza rozrachunków w zakresie osobowego funduszu płac w celu ich prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej i odniesienia na odpowiednich kontach rozrachunkowych w księgach rachunkowych,
 • bieżąca kontrola nad realizacją wydatków (strukturalne, rezerwy) w odniesieniu do planu finansowego i ewidencji księgowej w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
  – praca zespołowa,
  – stres związany z terminowym zaksięgowaniem wydatków i prawidłowym uzgodnieniem kont rachunkowych z księgami rachunkowymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce księgowej w sektorze publicznym lub prywatnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, w tym znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz funduszy strukturalnych,
  • znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz klasyfikacji wydatków budżetowych,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera ( Word, Excel ) oraz znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • radzenie sobie z presją czasu,
  • umiejętność współpracy,
  • myślenie analityczne,
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu finansów i rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3747,68 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,0).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.