Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw monitorowania realizacji projektów POIiŚ
 • w Wydziale Monitorowania Departamentu Funduszy Ekologicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie na bieżąco realizacji projektów w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym nadzór harmonogramów realizacji projektów, monitorowanie wskaźników, efektów ekologicznych;
 • opiniowanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie zmian w harmonogramie realizacji projektów lub zmiany kosztów lub zakresów projektów;
 • uczestnictwo w sporządzaniu zbiorczych sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz materiałów informacyjnych w ramach priorytetów POIiŚ w zakresie działalności wydziału;
 • analiza i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z realizacją rzeczową projektów w ramach POIiŚ;
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, senatorskie, notatki oraz inne materiały informacyjne w zakresie zadań wydziału;
 • weryfikacja i zatwierdzanie danych dotyczących projektów dofinansowywanych w ramach priorytetów POIiŚ wprowadzanych przez Instytucje Wdrażające do krajowego systemu informatycznego (KSI);
 • udział w pracach grup roboczych związanych z wdrażaniem prawa w zakresie obszarów wsparcia POIiŚ, reprezentując jednocześnie stanowisko departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • brak

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze funduszy unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
  • znajomość wytycznych dotyczących wdrażania POIiŚ np. w zakresie kwalifikowania wydatków, zamykania projektów, ocen oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B1;
  • komunikacja;
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
  • myślenie analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub administracji lub zarządzania lub ekonomii lub prawa;
 • udokumentowane przeszkolenie lub studia podyplomowe z zakresu funduszy UE lub KPA;
 • znajomość wytycznych MIiR regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 • udokumentowany 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze funduszy unijnych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze funduszy unijnych jest zamieszczony na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub administracji lub zarządzania lub ekonomii lub prawa
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub studia podyplomowe z zakresu funduszy UE lub KPA
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lub w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy oraz informacje potwierdzające okres zatrudnienia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, inne)

Termin składania dokumentów:

  08-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEsp48/2015 (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 500, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych;
  • zadanie praktyczne typu case study;
  • rozmowa kwalifikacyjna, w tym weryfikacja znajomości języka angielskiego (tekst do tłumaczenia).

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub administracji lub zarządzania lub ekonomii lub prawa; przeszkolenia lub studiów podyplomowych z zakresu funduszy UE lub KPA oraz 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy przy Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lub w administracji publicznej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.