Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budżetu i rozliczeń pomocy technicznej
 • w Wydziale Budżetu Resortu I Departamentu Ekonomicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja złożonych przez Instytucje Wdrażające wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu dokonania przez Instytucję Pośredniczącą refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje Wdrażające oraz wnioskowanie o zwrot kwot nieprawidłowo wydatkowanych i dokonywanie ich rejestracji w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07
 • sporządzanie w części finansowej Poświadczenie i deklaracje wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w ramach PT POIiŚ oraz w wersji elektronicznej w systemie KSI SIMIK 07-13, a także tabele dotyczące kwot wycofanych i odzyskanych
 • udział w komisjach, spotkaniach oraz grupach roboczych dotyczących przepływów finansowych oraz uczestnictwo w przygotowaniu i uzgadnianiu treści zaleceń, wytycznych, opinii, informacji, porozumień i aneksów, wzorów umów, instrukcji oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących realizacji projektów w ramach PT POIiŚ i PO PT
 • przygotowywanie na podstawie wniosków państwowych jednostek budżetowych i kierowanie do Ministra Finansów wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych budżetu państwa, w tym w szczególności z rezerw celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuację zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
 • weryfikacja przedkładanych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania zadań oraz kierowanie ich do właściwych dysponentów
 • prowadzenie analitycznej ewidencji wniosków do rezerw celowych i ich zmian w systemie informatycznym QNT składanych przez jednostki budżetowe oraz sporządzanie informacji dla jednostek podległych i nadzorowanych o zmianach wprowadzonych w ich planach finansowych na podstawie decyzji Ministra Finansów w ramach rezerw celowych z budżetu państwa
 • ewidencjonowanie wykorzystania środków kredytowych i współtowarzyszących z budżetu państwa z tytułu realizacji umowy kredytowej i pożyczki zawartych z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy
 • udział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, w celu zapewnienia niezbędnych środków na zadania realizowane w ramach działalności bieżącej przez państwowe jednostki budżetowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • działanie pod presją czasu
  • stres związany z prowadzeniem wystąpień publicznych i reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, w tym prowadzeniem szkoleń dla jednostek podległych i nadzorowanych MŚ lub uczestniczących we wdrażaniu PT POIiŚ i PO PT

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  • praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub ekonomii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach finansowych administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
  • znajomość wytycznych i zaleceń MIR regulujących przepływy finansowe w ramach PT POIiŚ i PO PT
  • umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
  • myślenie analityczne
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excel)
  • komunikacja
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • rzetelność
  • współpraca
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • samodzielność i inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programów TREZOR, KSI SIMIK 07-13, QNT
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie finansowania jednostek sektora finansów publicznych realizujących projekty UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających 1,5 roku doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach finansowych administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • wzór treści wymaganego oświadczenia dotyczącego posiadania 1,5 roku doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach finansowych administracji publicznej zamieszczono na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi programów TREZOR, KSI SIMIK 07-13, QNT
 • kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie finansowania jednostek sektora finansów publicznych realizujących projekty UE

Termin składania dokumentów:

  28-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DEsp47/2015
  (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 500,
  wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
  • zadania praktyczne typu case study
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: przeszkolenia z obsługi programów TREZOR, KSI SIMIK 07-13, QNT oraz 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie finansowania jednostek sektora finansów publicznych realizujących projekty UE.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.